AVG en Algemene Voorwaarden

(Algemene voorwaarden: zie onder AVG)

AVG - Privacyverklaring voor Center for Life, gevestigd te Velp (GLD), Kvk 56022956

Center for Life is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens: www.centerforlife.nl / tel. +31643154080

Werkzaamheden van Center for Life: het geven van yogalessen en het behandelen van mensen met Zen Shiatsu Therapie, Moxa en daaraan gerelateerde therapieen.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Center for Life verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Naam verzekeraar en relatienummer
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door het contactformulier op deze website in te vullen, in correspondentie, telefonisch, door het vraaggesprek en diagnose tijdens de behandeling(en), of door het invullen van het inschrijfformulier voor yogalessen.
– Bankrekeningnummer voor het verwerken van de betaling van de behandeling(en) en / of yogalessen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Gegevens in het kader van uw gezondheid; dit omvat vragen ten aanzien van de algehele gezondheid (zowel gezonde kenmerken als klachten). Ook worden verbeteringen en/of verslechteringen naar aanleiding van de behandeling(en) verwerkt.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken
Center for Life verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: het persoonlijk kunnen begeleiden van yogales of de door Center for Life gebruikte therapieën zo optimaal mogelijk kunnen toepassen. Hoe beter u kunt aangeven waar u behoefte aan heeft en hoe uw gezondheid functioneert, hoe meer wij de behandeling op uw situatie kunnen toepassen.

Op welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
– De behandelaar(s) van Center for Life zijn gehouden aan de RBCZ beroepscode.
– Volgens de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) sluit Center for Life met al haar cliënten die een afspraak maken voor Zen Shiatsu een behandelovereenkomst. Bij kinderen tot 16 jaar is voorafgaand aan de behandeling de toestemming van beide ouders/voogden vereist. Kinderen tussen de 12-16 jaar moeten akkoord gaan met de behandeling en daarom de overeenkomst mee tekenen of mondeling toestemming geven (hetgeen genoteerd wordt in het dossier). Zie algemene voorwaarden op www.centerforlife.nl voor de tekst van deze behandelovereenkomst.
-Volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) zal voorafgaand aan de eerste behandeling een behandelovereenkomst worden getekend om duidelijkheid te scheppen voor cliënt en behandelaar wat de afspraken, rechten en plichten zijn. Zie onder algemene voorwaarden de tekst van de behandelovereenkomst. De behandelovereenkomst valt onder de algemene voorwaarden van Center for Life.

Geautomatiseerde besluitvorming
Center for Life neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Center for Life) tussen zit.

Center for Life gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen
-beveiligd emailverkeer via Yourhosting (een op eigen server draaiende provider)
-alle gegevens die naar aanleiding van inschrijfformulieren voor yogalessen, of persoonlijke en of gezondheidsgegevens die in het kader van het kwalitatief goed kunnen geven van Zen Shiatsu Therapie en/of aanverwante therapieen zoals omschreven op de website, worden genoteerd, worden op papier genoteerd en in een voor derden afgeschermde omgeving dagelijks opgeborgen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Center for Life neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Center for Life is van mening dat een papieren dossier in vergelijking tot een computerprogramma minder gemakkelijk te kraken is, minder snel online te misbruiken, en bij de verwerking en up to date houden ervan niet afhankelijk is van derde partijen.  Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Hannah Mutsaerts via info@centerforlife.nl

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 15 jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden
Center for Life verstrekt uitsluitend gegevens aan derden met uw toestemming en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de behandelovereenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Center for Life gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Center for Life en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in kopie naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@centerforlife.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Center for Life wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Deze privacyverklaring is met grote zorg samengesteld.
Mocht u opmerkingen of vragen hebben over deze verklaring dan verzoek ik u deze te sturen naar info@centerforlife.nl

Algemene Voorwaarden Center for Life - Shiatsu, Individuele en Moxa Therapie 

Vertrouwelijkheid van de consulten/therapie
De behandelaar is gehouden aan de RBCZ beroepscode. De behandelaar stelt de belangen van de cliënt centraal in de therapie. De cliënt dient alle voor een goede behandeling relevante informatie te overleggen aan de behandelaar. Inhoudelijke informatie vanuit de therapie wordt nooit naar buiten gebracht tenzij de cliënt daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven. De cliënt heeft het recht tot inzage in zijn dossier.

Behandelovereenkomst volwassenen en kinderen
Volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) zal voorafgaand aan de eerste behandeling een behandelovereenkomst worden getekend om duidelijkheid te scheppen voor client en behandelaar wat de afspraken, rechten en plichten zijn. De behandelovereenkomst valt onder deze algemene voorwaarden. Volgens de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) is bij kinderen tot 16 jaar voorafgaand aan de behandeling de toestemming van beide ouders/voogden vereist. Kinderen tussen de 12-16 jaar moeten akkoord gaan met de behandeling en daarom de overeenkomst mee tekenen of mondeling toestemming geven (hetgeen genoteerd wordt in het dossier). In mijn praktijk handel ik volgens de richtlijnen Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Duur, kosten en betaling van de behandeling en kosten betalingsherinneringen
De eerste behandeling (intake) duurt 90 minuten, de vervolgbehandeling duurt 60 minuten, tenzij anders nodig blijkt te zijn. Dit laatste wordt altijd overlegd met de cliënt tijdens de behandeling. Een behandeling van 60 minuten is €75,- en van 90 minuten is €95,-.

Het kan zijn dat een behandeling iets uitloopt en dat u daarom iets moet wachten. Dit is in het belang van het goed afronden van een behandeling. Houdt u hier ook rekening mee met het maken van afspraken na een shiatsubehandeling. Mocht u op tijd weg moeten, geef dit alsjeblieft aan, dan houden we daar rekening mee.


Er is sprake van niet op tijd betalen indien: 1. de betalingstermijn van een factuur is verstreken, of 2. de betalingstermijn van een KNAB betaalverzoek is verstreken.
Indien een behandeling niet op tijd wordt betaald, krijg je een eerste betaalherinnering per mail of whatsapp.
Indien die niet wordt betaald dan wordt bij de tweede herinnering het te betalen bedrag met €7 verhoogd.
Mocht een derde betalingsherinnering nodig zijn dan wordt het te betalen bedrag van de tweede herinnering verhoogt met €15.
Indien deze derde herinnering niet wordt betaald, wordt de betaling uit handen gegeven aan een derde partij die de kosten int. De kosten voor deze procedure zijn voor de cliënt. Dit is uiteraard niet wenselijk voor alle partijen.
 

Telefonische Bereikbaarheid
De therapeut biedt altijd de mogelijkheid om de voicemail in te spreken of een bericht te sturen via e-mail of whatsapp (zie contactgegevens). Laat hierbij weten wanneer het u uitkomt terug gebeld te worden. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Afspraken afzeggen / niet verschijnen op afspraak
Bij verhindering dient de cliënt minimaal 36 uur van tevoren af te zeggen (telefonisch (door een bericht op de voicemail in te spreken), per whatsapp of per e-mail). Indien dit niet gebeurt wordt de behandeling in rekening gebracht. Bij overmacht wordt de behandeling ook in rekening gebracht, denk hierbij aan file, slecht weer, etcetera.

Bij verhindering van de behandelaar wordt u zo tijdig mogelijk geïnformeerd en wordt op zo kort mogelijke termijn een nieuwe afspraak gemaakt.

Algemene Voorwaarden Yoga bij Center for Life: in ontwikkeling