VWD & AVG

Algemene Voorwaarden Center for Life - Shiatsu, Individuele Begeleiding en Moxa Therapie


Vertrouwelijkheid van de consulten/therapie

De behandelaar is gehouden aan de RBCZ beroepscode. De behandelaar stelt de belangen van de cliënt centraal in de therapie. De cliënt dient alle voor een goede behandeling relevante informatie te overleggen aan de behandelaar. Inhoudelijke informatie vanuit de therapie wordt nooit naar buiten gebracht tenzij de cliënt daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven. De cliënt heeft het recht tot inzage in zijn dossier.


Behandelovereenkomst volwassenen en kinderen

Volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) zal voorafgaand aan de eerste behandeling een behandelovereenkomst worden getekend om duidelijkheid te scheppen voor client en behandelaar wat de afspraken, rechten en plichten zijn. De behandelovereenkomst valt onder deze algemene voorwaarden. Volgens de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) is bij kinderen tot 16 jaar voorafgaand aan de behandeling de toestemming van beide ouders/voogden vereist. Kinderen tussen de 12-16 jaar moeten akkoord gaan met de behandeling en daarom de overeenkomst mee tekenen of mondeling toestemming geven (hetgeen genoteerd wordt in het dossier). In mijn praktijk handel ik volgens de richtlijnen Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.


Hierbij de privacy verklaring (document van SVN) waarin staat welke gegevens van u bewaard worden in het cliëntendossier.


Klik om privacy verklaring te downloaden

Duur, kosten en betaling van de behandeling en kosten betalingsherinneringen

De eerste behandeling (intake) duurt 90 minuten, de vervolgbehandeling duurt 60 minuten, tenzij anders nodig blijkt te zijn. Dit laatste wordt altijd overlegd met de cliënt tijdens de behandeling. Een behandeling van 60 minuten is €85,- en van 90 minuten is €105,-. Het kan zijn dat een behandeling iets uitloopt en dat u daarom iets moet wachten. Dit is in het belang van het goed afronden van een behandeling. Houdt u hier ook rekening mee met het maken van afspraken na een shiatsubehandeling. Mocht u op tijd weg moeten, geef dit alsjeblieft aan, dan houden we daar rekening mee.


Er is sprake van niet op tijd betalen indien:

  1. de betalingstermijn van een factuur is verstreken, of
  2. de betalingstermijn van een KNAB betaalverzoek is verstreken.

Indien een behandeling niet op tijd wordt betaald, krijg je een eerste betaalherinnering per mail of whatsapp. Indien die niet wordt betaald dan wordt bij de tweede herinnering het te betalen bedrag met €10 verhoogd. Mocht een derde betalingsherinnering nodig zijn dan wordt het te betalen bedrag van de tweede herinnering verhoogt met €15. Indien deze derde herinnering niet wordt betaald, wordt de betaling uit handen gegeven aan een derde partij die de kosten int. De kosten voor deze procedure zijn voor de cliënt. Dit is uiteraard niet wenselijk voor alle partijen.


Telefonische Bereikbaarheid

De therapeut biedt altijd de mogelijkheid om de voicemail in te spreken of een bericht te sturen via e-mail of whatsapp (zie contactgegevens). Laat hierbij weten wanneer het u uitkomt terug gebeld te worden. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.


Afspraken afzeggen / niet verschijnen op afspraak

Bij verhindering dient de cliënt minimaal 36 uur van tevoren af te zeggen (telefonisch (door een bericht op de voicemail in te spreken), per whatsapp of per e-mail). Indien dit niet gebeurt wordt de behandeling in rekening gebracht. Bij overmacht wordt de behandeling ook in rekening gebracht, denk hierbij aan file, slecht weer, etcetera. Bij verhindering van de behandelaar wordt u zo tijdig mogelijk geïnformeerd en wordt op zo kort mogelijke termijn een nieuwe afspraak gemaakt.


Algemene Voorwaarden Center for Life - Yoga


Deelname aan de yogalessen, yogadagen en retraites betekent dat u akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.


Aanmelden

Door het via email, whatsapp of mondeling aangaan van een yoga abonnement bij Center for Life, verklaart u zich akkoord met onderstaande bepalingen. Center for Life hanteert geen inschrijfgeld en alleen het volgen van een proefles(sen) valt niet onder het aangaan van een abonnement.


Abonnementen, betaling en tarieven


Opzeggen

Opzeggen of wijzigen van uw abonnement kan alleen via e-mail of whatsapp. Vanaf het moment van opzegging loopt de overeenkomst nog één maand door en u bent dan ook nog één maand lesgeld verschuldigd. Na de opgezegde datum is het niet meer mogelijk om eventueel gemiste lessen in te halen.


Afmelden bij ziekte of andere afwezigheid en inhalen

Wanneer u bij een les niet aanwezig kan zijn door ziekte, vakantie of een andere reden, dient u Center for Life daarover in te lichten. Deze les kunt u op een later tijdstip (binnen 1 maand, anders vervalt deze les) inhalen. De les vervalt, wanneer deze niet wordt afgemeld. Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk. Het abonnement kan in geval van ziekte (langer dan 4 weken) tijdelijk stopgezet worden (maximaal 2 maanden). Daarna vervalt de plek in de groep en wordt deze vrijgegeven aan iemand die mogelijk op de wachtlijst staat. Tijdens vakanties of officiële feestdagen kan het abonnement (of een gedeelte ervan) niet stopgezet worden.


Openingstijden

Center for Life is geopend op de door ons aangegeven tijden en is gesloten op officiële feestdagen. Tijdens vakanties en in de zomerperiode kan er een aangepast rooster ingesteld worden of enkel online les gegeven worden. Het abonnementsgeld is gebaseerd op het feit dat u elke maand doorbetaalt, dus ook tijdens de weken dat de yogastudio gesloten is. De aanpassingen op het lesrooster tijdens vakanties zal op tijd bekend gemaakt worden in de studio en op de website.


Hygiëneregels

De yogastudio mag je niet met schoenen betreden en het dragen van schone sportkleding vereist is. Vanuit hygiënisch oogpunt graag een handdoek voor op de yogamat en een kleine handdoek voor op de bolster meenemen. Center for Life gaat er vanuit dat u alle materialen in de studio naar behoren gebruikt en schoonhoudt. Drinken in de yogastudio mag alleen uit een afsluitbare fles.


Afwezigheid docent(e)

Center for Life is niet aansprakelijk voor blessures of lichamelijk letsel. Deelname aan de lessen geschiedt op eigen risico. Als deelnemer blijft u zelf verantwoordelijk voor uw gezondheid. Blijf binnen de grenzen van uw eigen kunnen. Juist door uw grenzen te respecteren zullen die langzaam opschuiven. De kosten voortvloeiend uit enig letsel of ongeval worden geheel door de deelnemer gedragen. Bij (ernstige) lichamelijke klachten is het raadzaam eerst met de huisarts te overleggen of beoefening van yoga tot de mogelijkheden behoort. Elke deelnemer is verplicht lichamelijke klachten voorafgaand aan de les te melden aan de docent. Center for Life stelt zich niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van eigendommen van deelnemers en stelt deelnemers aansprakelijk voor eventuele schade die wordt aangericht aan de yogaruimte en/of inventaris van Center for Life.


Nieuwsbrief

Wanneer u een abonnement afsluit gaat u ermee akkoord de nieuwsbrief te ontvangen. In deze nieuwsbrief staat ook informatie die van belang kan zijn voor de yogalessen. Zorg ervoor dat u de nieuwsbrief leest.


Privacy

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Center for Life volgens de richtlijnen van de AVG (zie hieronder).


Uitzonderingen

Center for Life beslist, in overleg met de deelnemer, wanneer de algemene voorwaarden niet van toepassing zijn.


Aanvullende voorwaarden workshops, / yogadagen en retraites


U dient het annuleren van een workshops altijd per e-mail of WhatsApp aan ons door te geven. De annulering is pas rond, wanneer u ook daadwerkelijk een bevestiging van onze kant hebt ontvangen. Let hierop!


Een geboekte Workshop / Yogadag kunt u tot 48 uur voor aanvang kosteloos annuleren. Annuleert u binnen 48 uur voor aanvang van de workshop, dan is het volledige bedrag verschuldigd. Een geboekte Retraite kunt u tot 2 maanden voor aanvang kosteloos annuleren. Annuleert u tussen 2 maanden en 1 maand voor aanvang, dan krijgt u 50% van de kosten vergoed. Annuleert u binnen 7 dagen voor aanvang van de retraite, dan is het volledige bedrag verschuldigd.


Annuleren door Center for Life

Bij onverhoopte annulering van de workshop / yogadag of retraite door Center for Life wegens onvoldoende deelnemers, overmacht of andere redenen, dan wordt de betaling volledig teruggestort.


AVG - Privacyverklaring voor Center for Life, gevestigd te Velp (GLD), Kvk 56022956


Center for Life is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens: www.centerforlife.nl / tel. +31643154080


Werkzaamheden van Center for Life: het geven van yogalessen en het behandelen van mensen met Zen Shiatsu Therapie, Moxa en daaraan gerelateerde therapieen.


Persoonsgegevens die wij verwerken

Center for Life verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: